Avfallshåndtering og lagring

Avfallshåndtering

Kobber – og royalimpregnert treverk skal leveres til godkjent privat eller offentlig mottak. Det kan forbrennes i forbrenningsanlegg for restavfall, og kommer ikke i kategorien farlig avfall. Kapp og rester fra nybygg vil i de aller fleste tilfeller være kobber- eller royalimpregnert, med mindre prosjektet har særlige sikkerhetskrav. Det er enkelt å dokumentere hva slags trevirke det er snakk om, dersom man tar vare på deklarasjon fra selger av trevirket.

Ved riving av bygg og konstruksjoner som ble satt opp før 2003, er det stor sannsynlighet for at eventuelt impregnert virke er CCA-impregnert. Dette regnes som farlig avfall. Dersom man ikke kan dokumentere hva slags impregnering som er brukt, må trevirket leveres som farlig avfall.

Kilde: Jon Fonnlid Larsen, rådgiver, Statens forurensningstilsyn (SFT)

Lagring av MøreRoyal materialer

På samme måte som med vanlig trykkimpregnert trelast kan det ved lagring av royalimpregnert trelast over tid forekomme misfarging, i form av luftforurensning og mugg.

Varme og fukt = risiko for mugg

Denne risikoen er størst i perioden juli til september, med høy luftfuktighet og varme. Ved lagring utendørs vil regnvann kunne renne inn i pakkene og vanskelig fordampe i klosslagte pakker. På samme måte vil plastpakkede pakker gi fare for kondens.

Muggsoppen som kan oppstå er en overflatesopp. Denne fester seg ikke i treet, og er enkel å spyle eller børste av. Den vil også forsvinne av seg selv når trelasten er montert. Muggsoppen har med andre ord kun en midlertidig kosmetisk betydning, og skader ikke trelasten.

Noen enkle råd for å unngå muggsoppangrep:

Impregnert tre / royalimpregnert tre skal lagres luftig, og helst under tak. Pakkene bør ikke stå for tett slik at luftsirkulasjonen begrenses.

Dersom muggsoppangrep konstateres, flytt de aktuelle pakkene til et annet lagringssted for å redusere risikoen for spredning, da soppsporer er lettflygende.

Det finnes dessverre ikke noen garanti for at muggsoppangrep ikke kan oppstå, men ved å bruke rådene nevnt over kan du selv bidra til å redusere faren. 

Lagring av MøreRoyal olje

  • MøreRoyal oljene er løsemiddelbaserte og tåler minusgrader. Det beste er likevel å lagre dem ved jevn temperatur, mellom +10°C til +20°C.
  • Oljene har flammepunkt > +60°C og er ikke brannfaremerket, slik at høye (normale) temperaturer ikke vil utgjøre et problem.
  • Unngå å lagre utsatt for direkte sollys som kan danne kondensering i spannet.

Store temperatursvingninger og «ekstreme» temperaturer vil forkorte levetiden på produktet, og det anbefales derfor lagring ved jevn og «normal» temperatur. Dette er vanligvis ikke et problem ute i markedet, da butikker og lager oppbevarer produktene under normale forhold.
Utfordringen kan imidlertid gjøre seg gjeldende for enkeltkunder der malingsprodukter ofte står i garasjen, hvor det kan være store svingninger i temperaturen gjennom året.

Dersom du lurer på om din olje er brukbar etter lagring i garasjen over flere år, anbefaler vi at innholdet i boksen røres godt opp før du tester produktet. Gjør et oppstrøk på et glatt underlag for å sjekke om det er gryn i oljen og om den tørker som normalt. Dersom det ser greit ut, er det bare å bruke produktet.

Les mer om: