Retura Midt overtar avfallshåndteringen i Talgø-konsernet

I Talgø jobbes det med miljøtiltak hver eneste dag. Bærekraftsprofilen vår påvirker alle deler av driften, ikke minst når det gjelder god håndtering av eget avfall. Nå er nok et skritt mot en grønnere hverdag iverksatt. Talgø og leverandør Retura Midt inngår avtale for avfallshåndtering som berører store deler av konsernet.

Jon Tronvoll i Retura Midt ser frem til nytt samarbeid med Talgø-konsernet.

Avfallsavtale for flere Talgø-selskaper

Fra 1. juni 2023 tar Retura Midt AS over avfallshåndteringa til Talgø MøreTre, Talgø Bygg, Hageland Surnadal, Byggmaker Surnadal, og Byggmakker Tredal. Videre utvides avtalen til Byggmakker Bytås, Talgø Tradbo, Melby Snekkerverksted og Mork Snekkerverksted fra 1. september. Konsernets nord-liggende selskaper, Byggern Bindal og Talgø Agrobygg, innlemmes fortløpende. Dermed er store deler av Talgø-konsernet inkludert når ny prosess for avfallshåndtering danner et miljømessig løft i selskapenes driftsrutiner.

Nok et miljøtiltak for Talgø-konsernet

I tråd med Talgøs miljøprofil og Miljøfyrtårn-sertifikat er håndtering og gjenbruk av eget avfall et viktig element i bærekraftig drift og grønn utvikling. Bygg og anleggsvirksomhet, butikkdrift, produksjonen av MøreRoyal og andre trelastprodukter, vil som all annen næringsvirksomhet også generere avfall og spillprodukter. Her har Talgø lagt lista høyt for å bidra mot det grønne skiftet, hvor spillprodukter ikke lenger ses på som avfall, men en ressurs som kan utnyttes. Da gjelder det ikke minst å ha miljømessige gode systemer, løsninger og samarbeidsavtaler på plass i konsernet.

Bevisstgjøring langs hele verdilinja

Håndtering og behandling av avfall er et fagfelt som krever stadig mer spesialkunnskap. I Talgø genereres det spillprodukter med ulike håndteringsbehov. Konsernets varierte verdiskapning gir både ordinært driftsavfall i form av plast, papp og restavfall, i tillegg til treavfall fra trelastproduksjon og impregneringsanlegg, samt bygg- og anleggsvirksomhet.

Elmer Talgø og Aleksander Talgø er godt fornøyd med den nye driftsavtalen for avfallshåndtering i Talgø-konsernet.

Det jobbes løpende med å finne best mulig systemer og nye løsninger for håndtering av avfall i selskapene våre, både med tanke på miljø, effektivitet og økonomi.

Elmer Talgø, Divisjonssjef Talgø Invest AS

Bærekraft i Talgø

Retura Midt jobber for at det skal bli enklere å bidra til å løse morgendagens miljøutfordringer og dermed bremse klimaendringene. Dette verdigrunnlaget sammenfaller godt med Talgø-konsernets bærekraftstrategi, og løpende tiltak for en grønnere drift. Avfall og avfallsbransjen er viktige bidragsytere for å nå klimamålene som EU og Norge har satt, og ofte kan små grep utgjøre store forskjeller og gevinster.

Retura Midt – lokale spesialister på avfall

Retura Midt tilbyr gode og miljøvennlige avfallsløsninger for både private og offentlige aktører, og leverer ulike avfallstjenester i 18 kommuner i Midt-Norge. Bedriften teller 16 ansatte, har hovedkontor på Orkanger, samt avdelingskontor på Melhus og i Kristiansund. Selskapet er en del av den landsomfattende Retura-kjeden med 24 avdelinger og flere hundre ansatte over hele Norge.

Retura Midt takker Talgø for tilliten og ser frem til å bli ny samarbeidspartner på avfallshåndtering. Vi skal bidra til at Talgø blir fremst på bærekraftige avfallsløsninger, fokus på ombruk og materialgjenvinning av avfall.

Avfall regnes ikke lenger som avfall men en råvare som har verdi!

Jon Tronvoll, Retura Midt

Takker for godt samarbeid

Talgø har over flere år hatt et nært samarbeid og gode utviklingsprosjekter med Ottem Gjenvinning/Franzefoss, der deler av samarbeidet også nå vil videreføres i lokale markeder. Talgø takker for det gode samarbeidet og det gode bidraget Ottem Gjenvinning har levert tilknyttet Talgøs avfallssystemer.

Avfall som ressurs i Talgø

Flere samarbeidsprosjekt for avfallshåndtering

Talgø-konsernet jobber kontinuerlig med utviklingsprosjekter innenfor bedre utnyttelse av egne spillprodukter og avfall. Her er det i dag mange spennende tiltak i drift og på gang:

• Spon som ressurs
Produksjon av royalimpregnerte materialer på fabrikken i Surnadal resulterer i mye spon gjennom produksjonslinja. Dette er en verdifull ressurs i seg selv. Sponen får nytt liv, blant annet som biomasse til eget fyringsanlegg, fyringsbriketter, dyrestrø og spesialstrø.

• Resirkulering av paller
Attføringsbedriften Trollheim sorterer ut paller som kommer inn på Returas returstasjon i Surnadal, og Talgø kjøper disse tilbake til gjenbruk i driften.

• Aske som ressurs
Ren aske fra eget fyringsanlegg gjenbrukes som jordforbedringressurs i lokalt landbruk. Dette er et utviklingsprosjekt sammen med Meldal Miljøanlegg.

• Sortering på byggeplass
Eget utviklingsprosjekt med oppstart høsten 2023 med sikte på å doble sorteringsgraden på egne byggprosjekter. Prosjektet iverksettes som et felles prosjekt mellom 3 av selskapets entreprenørbedrifter tilhørende Talgø Byggdivisjon og lokale renovasjonsselskap.

• Miljøsertifiseringer
Talgø MøreTre er i dag sertifisert Miljøfyrtårn, og flere av konsernets selskaper er i prosess mot samme sertifisering. i tillegg er arbeidet påbegynt for sertifisering i henhold til ISO 14001, som er verdens mest anerkjente standard for miljøledelse.

Inspirasjoner