Miljøtiltak i Talgø – på veg mot et grønnere samfunn

Å bli «grønn» er ikke gjort over natta, enten man er privat forbruker eller bedrift. Vegen starter imidlertid med at bærekraft blir gjort til det naturlige valget. I Talgø MøreTre har det vært jobbet med bærekraft i mange år, og i årene som kommer skal arbeidet intensiveres videre. Målet er rett og slett å selv bli en enda mer aktiv bidragsyter til det grønne skiftet. Her gir vi deg en liten smakebit på det som har vært gjort så langt – og på noen tiltak som ligger like rundt neste sving:

Miljømerking av egne produkter

MøreRoyal har gjennom årene blitt sertifisert, klassifisert og vurdert fra råstoff til ferdig bygg med god score i alle ledd. Produktet blir produsert av nordisk bærekraftig skog, selve produksjonsprosessen har lite utslipp, gir ikke farlig avfall eller forurensing i naturen, og produktet har egenskaper som gir lang levetid. Dette er parameter som gjør MøreRoyal til et miljøvennlig og trygt valg både i dag og for fremtiden, med svært god score i BREEAM NOR-sertifiserte bygg.

Les mer om miljøsertifiseringen av våre royalbehandlede materialer her

Miljømerking av konsern

Foto av Miljøfyrtårn-skilt plassert på bakken ved høstblader
Foto: Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er enkelt forklart en sertifiseringsordning på organisasjonsnivå, hvor man tar i bruk verktøy for å jobbe målrettet med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. I Talgø har det vært jobbet bevisst med å forbedre miljøarbeidet innen flere av disse områdene, men ved å ta steget over i et sertifiseringsløp blir arbeidet både mer helhetlig og systematisk på vegen mot en grønnere fremtid. I 2021 ble Talgø MøreTre AS sertifisert som Miljøfyrtårn, og nå står resten av konsernet for tur.

Les mer om miljøsertifiseringen av Talgø her
Les nyheten om at Talgø har blitt Miljøfyrtårn her

Innkjøp

Bevissthet når det gjelder materialbruk og innkjøp er avgjørende for å bli en aktiv bidragsyter til det grønne skiftet, enten det gjelder innkjøp til produksjon eller administrasjon. Våre produkter er fremstilt av PEFC-sertifisert råstoff fra bærekraftig skog, og vi gjennomfører årlig en PEFC-revisjon. I tillegg unngår vi konsekvent å kjøpe inn og ta i bruk farlige kjemikalier, og alle kjemiske stoffer blir risikovurdert. En revisjon av bedriftens kritiske innsatsstoffer er gjennomført, og bruk av stadig mer miljøvennlige produkter blir fortløpende vurdert. Det vil i årene som kommer bli stilt stadig strengere krav til Talgøs egne underleverandører, både med tanke på miljøsertifisering av produkter og av leverandørene.

Energiforbruk

Talgø MøreTre hadde i 2020 et energiforbruk på ca. 13,4 GWh, og et gjennomsnittlig forbruk på ca. 1600 kWh pr. kvm. Energiforbruket har vært relativt konstant over de siste årene, som resultat av tidligere energieffektiviserende tiltak. Det meste av produsert bio-brensel brukes til egen produksjon av royalbehandlede materialer. Det skal fortsatt jobbes med å redusere gjennomsnittlig forbruk, blant annet ved å ta i bruk bevegelsessensorer og LED-teknologi.

Transport

Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge, og står for over 30 prosent av klimagassutslippene nasjonalt. Av dette utgjør veitrafikken over halvparten. En mest mulig bærekraftig transport eksternt og internt er derfor av avgjørende betydning med tanke på en bedrifts samlede klimaavtrykk. Intern transport i produksjonen hos Talgø MøreTre skjer med trucker, hvor flesteparten pr. i dag er diesel-kjøretøy. Det er lagt en plan for å erstatte disse med nye el-trucker etter hvert som dagens kjøretøy når forventet levealder. I tillegg er det utarbeidet egne retningslinjer for å redusere drivstofforbruk på eksisterende trucker. Også ved innkjøp av biler skal det vurderes om det finnes fullgode, elektriske alternativer.

Reisepolicy

Det internasjonale utbruddet av Covid-19 har ført til en naturlig reduksjon av reisevirksomhet, i tråd med de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra myndighetene. Som en naturlig konsekvens av dette har også selskapets reisepolicy blitt vurdert for kommende år, og Talgø har som mål å redusere antallet flyreiser med totalt 20%. Det blir gjort ved å erstatte fysiske møter med digitale alternativer der det er mulig, samt ved å vurdere alternative reisemåter til og fra møter. I tillegg økes fokus på effektiv reiseplanlegging, flere møter på samme reise, samreising og bruk av kollektivtransport.

Avfallshåndtering

Talgø MøreTre har avtale med Franzefoss Gjenvinning (link) som partner på dette fagfeltet, og selskapet har hatt en svært positiv utvikling innen avfallshåndtering og kildesortering de siste årene, med en sorteringsgrad på hele 96,7% i 2020. Det finnes likevel rom for forbedring på enkelte områder / fraksjoner, blant annet innen restavfall, hvor det nå er iverksatt målrettede tiltak for forbedret sortering. Målet er å fortsette den positive trenden, med en kildesorteringsgrad for kommende år på 97%. Det jobbes også målrettet for å redusere avfallsmengden på restavfall ytterligere med ca. 4%.

Utslipp til luft og vann

Utslippskilde til luft er våre kjøletårn, hvor det regelmessig sendes inn prøver til analyse for å avdekke eventuelle utslipp av skadelige stoffer. I 2020 viste prøvene meget tilfredsstillende resultater når det gjelder utslipp til luft, og vi har pr. i dag ikke registrert noen form for utslipp til vann. Utvidete rutiner angående drift av våre kjøletårn skal opprettes innen 2021. Vi intensiverer vasking av tanker og kjøletårn ‐ og overvåker kimtall‐ (link) og legionellaforekomst fortløpende.

Sykefravær og arbeidsmiljø

Sykefraværet i Talgø MøreTre var på ca. 4,85% i 2020. Betalt fravær fikk en markant nedgang etter utbruddet av Covid 19. Ubetalt fravær økte, men kan ikke knyttes til arbeidsrelaterte hendelser. Selskapet har som mål å redusere sykefraværet til 3,5% i 2021. Viktige tiltak i den sammenheng er et tett samarbeid med den lokale bedriftshelsetjenesten, samt interne tiltak. Eksempler på dette er opplæring i HMS-arbeid, bruk av HMS-utstyr, rullering på arbeidsstasjoner, tilbud om trening på lokale treningssenter, for å nevne noe. Talgø har etablert både verneombud og AMU-utvalg, som aktivt jobber med HMS-forebygging og risikovurdering. I tillegg jobber selskapet etter prinsippene i LEAN. Lean innebærer at alle ansatte har mulighet til å bidra til et forbedret arbeidsmiljø med egne innspill.

*Alle tall det refereres til i artikkelen refererer til Talgø MøreTre Surnadal. Tall hentet fra «Klima- og Miljørapport for 2020».

Vi er en lærende organisasjon, og ser alltid etter forbedringer og nye løsninger, også når det kommer til bærekraft. Selv om vi har tatt viktige skritt på vegen mot å bli et mer bærekraftig selskap, er vi kun i startfasen, og vi er klare for å fortsette forbedringsarbeidet med uforminsket styrke, også i årene som kommer.

Inspirasjoner