FNs klimapanel fremhever økt bruk av trematerialer som et godt klimavirkemiddel

Da FNs klimapanel offentliggjorde sin årlige rapport i april, ble denne regnet som vårt hittil viktigste vitenskapelige faggrunnlag om klima og klimaendringer. Rapporten inneholder ny kunnskap om hva som må til for å bremse klimaendringene, og panelet fremhever skog og trevirke som en positiv erstatning for materialer med høyt klimaavtrykk.

Tverrsnitt av trelast

Skog- og trenæringens rolle i det grønne skiftet

I FNs delrapport om utslippsreduksjon, opptak og virkemidler, trekkes skog- og trenæringen frem som en viktig bidragsyter i det grønne skiftet. Rapporten slår fast at skog er blant de næringer som kan bidra til å kutte utslipp og øke opptaket av Co2.

Det er gledelig at FNs klimarapport nå er tydelig på at skog kan øke tilgangen på råvarer som kan erstatte materialer med høyt klimaavtrykk i andre sektorer, og dermed virke som et godt klimavirkemiddel. Dette er en del av klimaregnskapet som er underkommunisert.

Ole Bakke, daglig leder i Skognæringa Kyst til WoodWorks! Cluster

Les hele artikkelen hos WoodWoorks! Cluster

Tett skog med lys som slipper gjennom stammene

Sunn skogdrift gir større klimagevinst

Når klimapanelet trekker frem skogdriftsnæringen som et bidrag til lavere klimaavtrykk, baseres dette på en forutsetning om sunn, bærekraftig drift. Ved å erstatte oljebaserte produkter med trematerialer som høstes bærekraftig med en god skogbruksplan, får vi totalt sett en større klimagevinst enn om vi lar skogen stå uten å utnytte den.

Panelet fremhever også at klimatiltak innenfor skognæringen er rimelige og kan oppskaleres på kort sikt. De positive klimatiltakene innen skogbruksnæringen trenger satsingsvilje på skog og verdiskapning fra myndigheter og politisk hold for å nå sitt potensiale.

Les mer om FNs klimarapport på Miljødirektoratets nettsider

Foto av Miljøfyrtårn-skilt plassert på bakken ved høstblader
Foto: Miljøfyrtårn

Miljøfokus i Talgø

I Talgø er det et nedfelt mål i bedriften å bli en enda mer aktiv bidragsyter til det grønne skiftet. Som en del av miljøarbeidet i konsernet, ble Talgø MøreTre AS sertifisert som Miljøfyrtårn i 2021, og resten av konsernet følger på løpende.

Les mer om miljøsertifiseringen i Talgø her

Logo PEFC

MøreRoyal har gjennom årene blitt sertifisert, klassifisert og vurdert fra råstoff til ferdig bygg med god score i alle ledd. Produktet blir produsert av nordisk bærekraftig skog og er sertifisert i PEFC, en internasjonal organisasjon som jobber for å fremme bærekraftig skogbruk.

Les mer om miljøsertifiseringen av våre royalbehandlede materialer her