Miljøvennlige materialer for bygg – Derfor bør du velge treverk

Treverk benyttet fremfor andre materialer i stort byggeprosjekt.
Foto: Christian Aarhus – Bygg.no

Hus og bygg i treverk går aldri av moten, men nye materialer har blitt mer populære siden årtusenskiftet. Samtidig utvikles det stadig nye metoder for bruk av treverk i større bygg, og med god grunn. Tre er nemlig et av våre mest bærekraftige materialer. Jo flere hus som bygges i tre, jo større blir miljøgevinsten.

Bygg- og anleggsbransjen blir ofte litt glemt i klimasammenheng da deres direkte utslipp overskygges av andre industrier. Byggebransjen påvirker likevel miljøregnskapet i stor grad fordi de skaper grobunn for annen storindustri, massiv transport og forbruker enormt med energi.

Om vi skal nå regjeringens mål om et klimanøytralt Norge, kommer vi derfor ikke utenom bygg- og anleggsbransjen. Utvidet bruk av miljøvennlige materialer som treverk kan utgjøre en stor forskjell, men det må en omstilling til, ikke minst når det kommet til folks oppfatninger av treverk.

Innhold

Hva skjedde med norske byggetradisjoner?
Hva gjør treverk til et av våre mest bærekraftige materialer?
Miljømessige forskjeller på tre, stål, aluminum og betong
Hva med mikroplast fra malingen på treverket?
Treverk blir en av fremtidens viktigste materialer
Avsluttende tanker om treverk

Hva skjedde med norske byggetradisjoner?

Det er ikke slik at treverk “gikk av moten” i Norge, men på 2000-tallet gikk store deler av den Europeiske byggebransjen vekk fra treverk. Denne utviklingen påvirket til en viss grad også trendene i Norge, i hvert fall for en kortere periode.

Norge har imidlertid lange treverk-tradisjoner og sammenlignet med mange Europeiske land har vi bygd mer i tre enn i andre materialer. I tillegg har vi kledd mange hus og bygninger i vakkert treverk som har blitt en del av den norske kulturarven.

Per i dag har 2,2 millioner norske hus en eller annen form for trekledning, og treverk har igjen blitt et mye brukt materiale. En årsak til dette er treverkets klimaavtrykk. Men miljøforskerne vil at vi skal bruke enda mer treverk, også i større bygg.

Hva gjør treverk til et av våre mest bærekraftige materialer?

En av årsakene til at andre materialer ble mer populære på 2000-tallet, var et nobelt ønske om å bekjempe avskoging. Det var en tanke som ikke var godt nok forankret i vitenskapen.

Strategisk hogst, omplanting og produksjon av treverk har nemlig vist seg å være en svært bærekraftig løsning som reduserer C02-utslipp i atmosfæren. Grunnen til dette er at sunne skoger i vekst tar opp C02 og binder det i treverket. Denne karbondioksiden frigis ikke, men forblir i treverket når materialene benyttes til bygg- og anlegg.

Avhengig av tretype, kan en kubikkmeter tre inneholde opptil 750 kg CO2. Om 100.000 boliger bygges i treverk vil ca. 0,45 megatonn CO2 bindes til disse byggene. I tillegg skapes det grobunn for sunn skogsdrift der nye trær tar opp mer C02.

I 2021 tok norske skoger opp 50 prosent av alle C02-utslipp i Norge. Mer bruk av treverk vil med andre ord bidra til at vi kan nå regjeringens mål om et klimanøytralt Norge innen 2030.

Det er bevist at C02-utslipp medvirker til økt drivhuseffekt og at jordens middeltemperatur stiger. Bruk av treverk i bygg- og anleggsbransjen bidrar til sunt skogbruk, men det forutsetter at driften er sertifisert i henhold til internasjonale standarder for bærekraftig skogbruk.

I Norge er 90 prosent av all skogsdrift sertifisert som bærekraftig. De aller fleste leverandører tilbyr PEFC– eller FSC-sertifisert treverk. Det er en ekstra garanti for at materialene kommer fra bærekraftig skogsdrift.

I tillegg til reduserte C02-utslipp er treverkets hovedbestanddel – karbon – også en fornybar ressurs. Uansett om utslitt treverk brennes eller brytes ned naturlig, så resirkuleres karbonet og blir en del av naturens kretsløp.

Treverk benyttet fremfor andre materialer i hotellbygg.
Foto: Lediard Foto AS

Miljømessige forskjeller på tre, stål, aluminum og betong

Det krever langt mindre energi å tilvirke tre enn mange andre bygningsmaterialer. I tillegg er det stadig flere leverandører som miljøsertifiserer seg for å dokumentere at også selve produksjonsprosessen er miljøvennlig.

Trevirke gjenbrukes i dag i stadig større grad, og siden treverk er biologisk nedbrytbart, vil også kassering av utslitte materialer være mye mer skånsomt for omgivelsene. Trevirke som ikke kan gjenbrukes kan gjenvinnes som C02-nøytral bioenergi.

SINTEF beskriver tre og betong som likeverdige materialer med tanke på bærekraft, da begge deler er karbonnøytrale. Her i Norge er vi faktisk fremst i verden på produksjon av klimavennlig betong og aluminum. Så hvorfor skal du da velge treverk?

Det er flere miljøhensyn å ta enn hvorvidt materialene er karbonnøytrale. I forhold til vårt kollektive verdensmiljø er det kun treverk som bidrar til sunn skogsdrift, noe som forbedrer naturens økosystemer, renser vann og luft og hindrer erosjon.

I tillegg har tre en positiv effekt på vårt personlige innemiljø. Treverk utligner døgnvariasjoner i luftfuktighet og temperatur på en naturlig måte. Tre gir også god akustikk og visuelt skaper det en naturlig beroligende atmosfære.

Hva med mikroplast fra malingen på treverket?

I det siste har miljøforkjempere pekt på mikroplast som et stort miljøproblem. En Forbes-artikkel fra februar 2022 hevdet at 58 prosent av all mikroplast i verdenshavene kommer fra maling.

En forskningsrapport fra Pinovo viste at 48 prosent av denne mikroplasten stammer fra bygg og anlegg. Samme rapport viste at 54 prosent av mikroplastutslippene kommer fra Asia, og 22 prosent fra Nord-Amerika. Spørsmålet er hvordan tallene ser ut i Norge.

I Norge tar vi også mikroplastutslipp på alvor. Vi står nemlig for 19.000 tonn med utslipp av mikroplast i året. En rapport fra miljødirektoratet fra 2021 viser at 41,6 prosent av disse utslippene forårsakes av biltrafikk, mens 29,8 prosent lekker ut fra kunstgressbaner over det ganske land.

8,7 prosent av mikroplastutslippene knyttes til avskalling av maling fra bygg og andre konstruksjoner. Dette tallet innbefatter riktignok også andre typer utslipp enn maling fra hus og bygg.

Det vil si at mikroplastutslipp fra norsk bygg- og anleggsbransje pr. i dag er lavere enn 8,7 prosent. Naturvernforbundet anslår at maling og vedlikehold av bygg, konstruksjoner og veier står for ca. 300 tonn mikroplastutslipp i året.

I følge miljødirektoratets rapport ble utslippene av mikroplast i kategorien «slitasje, forvitring og vedlikehold» minsket med 22,5 prosent fra 2014 til 2020. Det er en god trend som kan styrkes med økt bevissthet om bruk av maling.

Du kan selv bidra til å minske mikroplastutslippene ved å gå for plastfri maling, eller ved å velge trekledning som ikke har behov for maling, som for eksempel royalimpregnert trevirke.

Treverk blir en av fremtidens viktigste materialer

En finsk forskningsrapport fra 2018 peker på utvidet bruk av treverk som sentralt for utviklingen av en grønn byggebransje. Den samme rapporten understreker at til tross for insentiver fra EU, USA og Canada, så går denne utviklingen tregt.

Det listes opp flere årsaker til denne tregheten, der manglende ekspertise og skepsis til holdbarhet fremstår som spesielt interessante. Treverk har nemlig vist seg å være like holdbart, og lettere reparerbart enn mange andre materialer.

Produksjon av stål/aluminium og betong krever mer enn dobbelt så mye energi som produksjon av treverk. Valg av treverk som bygningsmateriale bidrar med andre ord til lavere energikostnader, noe som er spesielt viktig med tanke på miljøsertifisering.

Det er mange gode grunner til å miljøsertifisere nybygg, som for eksempel senkede driftskostnader og bedret byggfinansiering. Miljøsertifisering krever at byggeprosessen er bærekraftig fra planlegging til bygget står ferdig. Om du velger treverk, får du en god start på energiregnskapet allerede når materialene produseres.

Avsluttende tanker om treverk

Tre er fornybart i større grad enn andre materialer, men det betyr ikke at treverk er mindre holdbart. I dag finnes det treverk på markedet med glimrende garanti, som for eksempel MøreRoyal med hele 50 års råtegaranti.

Denne artikkelens poenger og utredninger forteller oss en ting med sikkerhet: Tre er og blir et svært miljøvennlig byggemateriale med mange gode fordeler for både folk og miljø. Noe å tenke på til neste byggeprosjekt?

Kilder

Forskningsrådet: Smart bruk av tre kan kutte store utslipp
Green Building Materials: Why Not Wood?
GreenBuilt: Fire framtidsscenarioer for BAE næringen – Sintef prosjekt
International Journal of Environmental Science and Technology: The benefits of the modern method of construction based on wood in the context of sustainability
Hyne Timber: The Benefits of Using Wood
ING: The benefits of building with wood: environmentally friendly, reusable, and light
Miljødirektoratet: Norske landbaserte kilder til mikroplast
New Zealand Government Procurement: Benefits of Wood in Construction
U.S. Department of Agriculture: Science supporting the economic and environmental benefits of using wood and wood products in green building construction
Wagner Meters: The Advantages of Wood as a Building Material
Wood for Good: Why Choose Wood?