Ingenting skal gå til spille – bruk av spillprodukter hos Talgø

Hvert år produseres det stadig økende volum med royalimpregnerte materialer hos Talgø MøreTre i Surnadal. Som en naturlig konsekvens av dette produseres det også spillprodukter, først og fremst i form av spon. Denne sponen ender ikke som avfall, men får nytt liv, hvor målet er at produktet skal nyttiggjøres på en mest mulig bærekraftig måte. Men hva brukes egentlig sponen til pr. i dag? Det kan du lese mer om her.

Hender som omfavner tre med mose formet som grønt hjerte

Fyringsbriketter 

Ca. 4700 tonn spon benyttes til produksjon av fyringsbriketter, som består av hardpresset høvelspon. En større andel av fyringsbrikettene går til industrien og leveres i bulk til fyringsanlegg, blant annet hos Svorka Fjernvarme og Bio Energy AS. Her brennes brikettene og omdannes til miljøvennlig energi som benyttes av en rekke større bygg i lokalområdet. Eksempelvis produserer Svorka Fjernvarme en varmemengde på nærmere 7 GWh, hvor 70-80% kommer fra anleggets biokjel. Fjernvarme basert på flis og briketter bidrar samlet sett til å redusere CO2-utslippene i Surnadal sentrum med 2000 t/år.

Biomasse – miljøvennlig energi

CO2 som dannes ved forbrenning av briketter og annen fast biomasse regnes som en del av det naturlige karbonkretsløpet på jorden. Det vil si at utslippene tilsvarer den mengden CO2 som et tre har tatt til seg gjennom fotosyntesen. Når nye trær plantes vil det naturlige kretsløpet fortsette. De lærde strides likevel om bioenergi kan regnes som CO2-nøytralt. Det som imidlertid er sikkert, er at forbrenning av biomasse er en mer miljøvennlig energikilde enn fossile energikilder.

I tillegg brukes 1000-2000 tonn med briketter og kutterflis i eget fyringsanlegg hos Talgø MøreTre – som ren biobrensel.

Dyrestrø

Ca. 1500 tonn spon brukes i dag til produksjon av dyrestrø. Dette er støvrensket spon av furu som varmebehandles ved 70°C, noe som gir 18-22% fuktighet. Dyrestrø selges via ulike forhandlere i sekker à 30 kg, og benyttes i all hovedsak innen landbruket og hos gartneri.

Nyhet! Dyrestrø som rundballer

Talgø og Orkel demonstrerer pressing av dyrestrø til rundballer - Orkel forklarer for publikum
Fra produktdemo hos Talgø. Foto: Orkel

I samarbeid med Orkel har Talgø kjørt en test på produksjon av dyrestrø levert som rundballer, et mer miljøvennlig produkt. Dyrestrø levert som rundballer innebærer nemlig mindre forbruk av plast, og medfører samtidig mindre og langt lettere håndtering av spon ute hos kunde. 30% av plasten som brukes er dessuten resirkulert, og plasten som er brukt skal leveres inn til gjenvinning og ny bruk. Produktet er spesielt velegnet for medium til store gårdsbruk med høyt forbruk av strø. Talgø har nå et stort antall rundballer ute hos gårdbrukere, både innen gris, fjørfe, ku, hest og sau, for testing av brukervennlighet. Ved gode tilbakemeldinger fra brukerne vil bedriften gå til investering av en tilpasset presse til formålet.

Les vår artikkel om dyrestrø levert som rundballer

Andre produkter til landbruket                           

En del spon fra produksjonen til Talgø MøreTre selges til Nortura og det lokale landbruket som tørr sagflis (1100 tonn) og løs kutterflis (200 tonn). Sagflis er små biter av trevirket som blir til overs etter at det er saget, mens kutterflis er noe større flak av trevirket. Både sagflis og kutterflis har en god evne til å absorbere fuktighet.

Sponplateproduksjon

Talgø leverer ca. 1200 tonn med spon årlig til Forestia, som innsatsfaktor i sponplateproduksjon. Sponplater har et stort bruksområde og brukes blant annet til gulv og vegger.

Nye prosjekter med bruk av spon

Hender som holder jord med grønn spire
Å bruke ressursene flere ganger er bra for miljøet.

Avfall ble tidligere sett på som et problem som måtte håndteres for å unngå forurensning av omgivelsene våre. I dag er avfall imidlertid i ferd med å bli en viktig ressurs som både kan bearbeides og utnyttes. Målet er at avfallet flyttes så langt opp i avfallspyramiden som overhodet mulig, til det beste for miljøet.

Jobber du med et prosjekt hvor spon kan nyttiggjøres? Vi er stadig på jakt etter prosjekter hvor spon brukes om igjen eller brukes til nye produkter. Jobber du med produkter hvor spon kan være en viktig innsatsfaktor, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Kanskje utvikler vi et nytt og bærekraftig produkt sammen?

Kilder: Talgø MøreTre AS / svorka.no