Material som inte ruttnar – ett viktigt val för din bostad

Har du tänk på vad som händer om ditt hus ruttnar? Ska man bygga nytt är det helt avgörande att man tar hänsyn till klimatförändringar och de belastningar trävirket utsätts för över tid. Trä genomgår nu en renässans som byggmaterial och används flitigt i alla typer av arkitektur, och då är det viktigt att tänka på hur man kan undvika rötskador.

Det har tagits fram en standard för att testa trävirkets naturliga hållbarhet, där trävirkets beständighet mot rötangrepp delas in i fem klasser:

  1. Mycket hållbart
  2. Hållbart
  3. Medelhög hållbarhet
  4. Lite hållbart
  5. Inte hållbart

Källa: ”Beständighet hos trä och träbaserade produkter. Beständighet hos trä”, NS-EN 351-1.

MøreRoyal® får här högsta betyg och klassas som rötklass 1 – och vi törs därmed påstå att det har marknadens bästa rötbeständighet. Vi är så säkra på detta att vi ger 50 års garanti mot röta på MøreRoyal®-panel (förutsatt korrekt bruk och montering).

Det är också viktigt att tänka på själva utformningen och arkitekturen på huset när man bygger, så att själva konstruktionen skyddar träet mot fuktskador. I särskilt utsatta områden, till exempel Bergen i Norge, väljer man ofta liggande panel, så att de nedersta brädorna, där fuktskador ofta uppstår, enkelt kan bytas ut. Vinklar, överhäng och burspråk kan snabbt göra huset extra sårbart mot fukt. Det är däremot inte alltid det är möjligt eller önskvärt att beakta alla möjliga byggnadsöverväganden, och därför är val av material extra viktigt.

Klimatforskare har kommit fram till att det varma och fuktiga klimatet kommer att breda ut sig över landet under kommande årtionden. Om några tiotals år räknar med att 2,5 miljoner hus är utsatta för hög rötrisk. Det innebär att rätt val av material blir allt viktigare och att argumentet om rötbeständighet väger mycket tyngre än tidigare.

Källa: klimatforska Olav Hygen, undersökning för Byggforsk og Metorologisk Institutt, 2010

I både bygg- och anläggningsbranschen och bland landskapsarkitekter förväntar man sig att trämaterial i framtiden kommer att kunna konkurrera bra med andra traditionellt sett mer hållbara material. Trots detta upplever man en viss kunskapsbrist bland yrkespersoner när det gäller egenskaper, livslängd och flera andra viktiga parametrar.

  • Det är stort fokus på hållbarhet och miljövänliga lösningar i byggbranschen, och i det avseendet är MøreRoyal® ett bra alternativ både när det gäller rötklass, livslängd och projektets fotavtryck, säger Brynjar Ansnes Moe som är försäljningschef på Talgø.
  • I en klimatberäkning är valet av trämaterial med lång livslängd mycket gynnsamt.

Kom ihåg att tänka på rötbeständigheten innan du väljer material till ditt projekt. Det kan löna sig.